LogoLogo
główna głównakursy kursyzamówienia publiczne zamówienia publicznepraca pracaarchiwum archiwumFAQ FAQlogowanie logowanie
   
 
Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Rzeszowie


 
Informacja dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży

Wymagania dotyczące organizacji placówek wypoczynku dla dzieci i młodzieży zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z  21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej,
a także zasad jego organizowania i nadzorowania (Dz. U z 1997 r. Nr 12, poz.67 z późn. zm.).

Zmiana rozporządzenia (Dz. U. z  2009 roku, nr 218, poz.1696) znosi obowiązek  kwalifikacji placówek wypoczynku przez Państwową Inspekcję Sanitarną.

Zgodnie z § 6.1. rozporządzenia organizator wypoczynku może zorganizować wypoczynek po przedstawieniu kuratorowi oświaty, właściwemu ze względu na miejsce siedziby organizatora, zgłoszenia wypoczynku, którego wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, zawierającego:

 1. dane dotyczące organizatora wypoczynku,
 2. informacje na temat formy wypoczynku, czasu trwania wypoczynku i liczby uczestników wypoczynku,
 3. dane dotyczące kwalifikacji pracowników pedagogicznych lub wolontariuszy
  i kierownika wypoczynku,
 4. informacje na temat programu pracy z dziećmi i młodzieżą,
 5. informacje na temat rodzaju zakwaterowania, miejsca wypoczynku i opieki medycznej podczas wypoczynku,
 6. w przypadku obozów wędrownych – informację na temat przebiegu trasy obozu wędrownego.

2. Do zgłoszenia wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 organizator wypoczynku dołącza:

 1. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie hotelarskim lub innym obiekcie,
  w którym są świadczone usługi hotelarskie, o których mowa w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie (Dz. U. z 2006 r. Nr 22, poz. 169) – kopie wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej lub protokołu okresowej kontroli Państwowej Starzy Pożarnej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 tego rozporządzenia,
 2. w przypadku organizowania wypoczynku w obiekcie używanym okazjonalnie do wypoczynku:
  • szkic poszczególnych pomieszczeń obiektu, z określeniem ich funkcji, zawierający szkic pomieszczenia do spania, stołówki i pomieszczeń do zajęć wychowawczo-rekreacyjnych,
  • kopię wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej, w zakresie spełnienia przez obiekt wymagań przeciwpożarowych,
 3. w przypadku organizowania wypoczynku bez stałej infrastruktury komunalnej,
  w szczególności obozów pod namiotami:
  • szkic sposobu zagospodarowania terenu przeznaczonego na obóz, zawierający szkic rozmieszczenia poszczególnych części obozu: mieszkalnej, żywieniowej, zespołu służby zdrowia, umywali, ustępów,
  • w zakresie spełnienia przez obiekt lub teren wymagań przeciwpożarowych.
  • kopie wydanej właścicielowi, zarządcy lub użytkownikowi obiektu lub terenu opinii właściwej miejscowo komendy powiatowej (miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej,

Zgodnie z pkt 4 organizator wypoczynku przedstawia kuratorowi oświaty zgłoszenie wypoczynku, o którym mowa w ust. 1 i 3, w wersji papierowej i elektronicznej, począwszy
od dnia 1 marca i 1 października odpowiednio w przypadku wypoczynku organizowanego
w okresie ferii letnich i ferii zimowych, nie później jednak niż na 21 dni przed terminem rozpoczęcia wypoczynku.

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych organizatorzy wypoczynku powinni zwracać uwagę na zagęszczenie sal oraz zapewnienie warunków do utrzymania higieny osobistej (ciepła bieżąca woda, mydło w dozownikach, ręczniki jednorazowe lub suszarki do rąk, papier toaletowy).  Należy przestrzegać limitu miejsc w placówkach.

 

Adres strony internetowej Kuratorium Oświaty w Rzeszowie: https://wypoczynek.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=2&Itemid=2

 

       
(c) 2010 WSSE Rzeszow
BIP